VERKENNING BEROEPINGSWERK

Programma

1. Opening
2. Oriëntatie beroepingswerk
3. Do’s and don’ts
4. Pauze
5. Gespreksoefening
6. Uitloop
7. Afsluiting


Websites
https://www.protestantsekerk.nl/vacature-in-uw-gemeente
Onder meer: Gids voor het beroepingswerk
Onder meer: Mogelijk twee avonden training of lange zaterdag (betaald)

https://www.klaasvanderkamp.nl/classis/breed-moderamen-classis/protocol-voor-beroepingswerk
Protocol vanuit classicaal perspectief

Opening
Lezen Joh. 21: 15-17. Wat opvalt is de hernieuwde roeping voor Petrus. Hij was al een leerling en wordt als het ware nu geroepen apostel te zijn. De herhaalde oproep van Jezus klinkt. En de toenemende liefde waarin de taak wordt omschreven. Communicatie, persoonlijke afstemming, is de sleutel.

Oriëntatie beroepingswerk
Oriëntatie vindt plaats aan de hand van de Gids voor het beroepingswerk. We lopen de hoofdstukjes langs. 

Tien do’s and don’ts
1. Formuleer (via kerkenraad) de identiteit van de gemeente, het profiel van de predikant, het werkplan. Beroepingstijd is oriëntatietijd. Neem dus de tijd.
2. Wees nuchter in je verwachtingen. Een predikant mag ook bepaalde dingen niet goed kunnen.
3. Maak procedure-afspraken. Solliciteren of spontaan zoeken. Heb steeds gevoel voor de vrijheid van het ambt en het geestelijke karakter. Bezieling is basis voor alles.
4. Betrek de gemeente bij het werk. Bevraag, informeer over stappen en voortgang. Vraag gebed.
5. Wees zorgvuldig en persoonlijk in de contacten naar alle kandidaten. Wek geen verwachtingen die je niet kunt waarmaken. Hou mensen niet aan een lijntje. Communiceer het met de betrokkene als je niet verder gaat met een contact.
6. Maak te voren een lijst met te bespreken punten, zonder slaaf te worden van je eigen voorbereiding.
7. Geef te voren aan dat je wilt gaan horen. Maak een verslagje met focuspunten (hoofd en hart). Geen opnameapparatuur. Op Kerkomroep is vooraf al veel te vinden.
8. Vraag referenties in een afrondend stadium. Bij bewust vragen, gaat dat in overleg met de kandidaat. Luister naar datgene wat niet gezegd wordt en vraag daar op door.
9. Besef dat de procedure doorloopt t/m de verbintenis. Dus eerst terug naar de kerkenraad met advies. En dan naar de gemeente. De kandidaat is niet bij de stemming aanwezig. Gelegenheid bezwaar tegen de procedure te maken. Vernietig alle informatie.
10. Doe je taak in gebed.

Gespreksoefening
Vier groepen: predikant, gesprekspartners, luisteraars gemeente, luisteraars predikant.
De gesprekspartners komen bij de predikant en maken een oriëntatie. Het gesprek vindt plaats bij de predikant thuis. Er is een dienst beluisterd / bijgewoond. Bespreek vóór, wat je wilt weten, en hoe je jezelf wilt presenteren. Gedurende het gesprek observeren anderen de interactie. Kunnen we leermomenten vinden?