Vacature Classicaal College Behandeling Beheerszaken

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Overijssel en Flevoland, het CCBB, is op zoek naar nieuwe leden. Voor een aantal leden zal in 2022 de zittingstermijn eindigen, en daarom zoekt het college versterking (mannen en vrouwen).

 

Het werk van het CCBB binnen de PKN is veelzijdig. Centraal staat de zorg van plaatselijke gemeenten en diaconieën in de regio voor hun vermogensrechtelijke aangelegenheden, anders gezegd: voor de materiële kant van het gemeentezijn. Er zijn  bijna 200 diaconieën en gemeenten in Overijssel-Flevoland. Ze staan vrijwel alle voor een flinke uitdaging, in deze tijd van vaak krimpende middelen en afnemende betrokkenheid van kerkleden.
 

Het classicaal college is er in de eerste plaats om de zorg op dit terrein te delen. Om mee te kijken, mee te denken, en soms mee te werken aan blijvend goed beleid in de ‘stoffelijke zaken’. Het college volgt van een afstand de ontwikkelingen in de gemeenten, en zoekt het gesprek als daar redenen voor zijn. ‘Het geeft veel voldoening te zien hoe, bij een goed samenspel, een sterk financieel beleid het leven van een gemeente ten goede komt’, aldus ds. Ale Pietersma, één van de leden, in een brief aan de colleges in de classis.


Het CCBB Overijssel/Flevoland zoekt kandidaten die deze uitdaging aandurven. Zittende of voormalige ambtsdragers, diakenen, ouderlingen of (ouderling-)kerkrentmeesters, zowel uit Overijssel als uit Flevoland,, zowel mannen als vrouwen.

Herkent u zich in deze korte beschrijving van het bovenplaatselijke werk voor de kerk in de regio? En in de profielschets? Of kent u iemand die hier geknipt voor is? Neemt u dan vooral contact op met de voorzitter van het CCBB, de heer Henk Janssen, via e-mail: henkjanssen19@hotmail.com, of telefonisch via: 06 45 55 05 18. U kunt ook bij hem terecht wanneer u nadere informatie wilt over de vacatures of het werk van het CCBB.Profielschets leden Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Overijssel/Flevoland

 

Inleiding

Het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) heeft tot taak toe te zien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied. Kerkenraden en diaconieën leggen daartoe jaarlijks hun jaarcijfers en begrotingen aan het college voor.


Het classicale college bemiddelt wanneer een kerkenraad en een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen geen overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van de begroting. Het classicale college doet een uitspraak wanneer een kerkenraad of een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen bezwaar inbrengt tegen een besluit van een van de beide andere lichamen met betrekking tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente of van de diaconie, indien het bezwaar door bemiddeling niet kan worden weggenomen. Elk classicaal college brengt periodiek verslag uit van zijn werkzaamheden uit aan de classicale vergadering.


Het rechtsgebied van het CCBB is het gebied van de classicale vergadering. De leden van het CCBB worden benoemd door de classicale vergadering. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een periode van twee jaar en ten hoogste vier jaar worden herbenoemd voor maximaal twaalf aaneengesloten jaren. De classicale vergadering wijst de voorzitter van het CCBB aan.


Een kwalitatief goede bezetting van het classicale college is nodig om de kerkordelijke taken te kunnen blijven uitvoeren. Een goede bezetting is ook noodzakelijk gelet op de verwachte toename van het aantal vragen en problemen bij plaatselijke gemeenten. Veel (voorbereidende) werkzaamheden worden verricht door de Beleidsmedewerker Ondersteuning CCBB.

Primair is ervaring met bestuurlijke taken (met name op diaconaal- en/of kerkrentmeesterlijk gebied) en betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland van belang. In verband met de complexiteit van de vragen uit de gemeenten is ook een goede en gespreide expertise binnen het CCBB gewenst. Hiervoor wordt verwezen naar de specifieke eisen in verband met expertise op bladzijde 2. Een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de regio is gewenst, dus zowel leden uit Overijssel als uit Flevoland.

Algemeen profiel lid CCBB

  • U bent lid (belijdend lid of dooplid) van de Protestantse Kerk in Nederland
  • U bent of was actief betrokken bij één van de gemeenten of diaconieën van de PKN..
  • U beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond of u heeft anderszins kennis en ervaring in het kerkenwerk.
  • U bent onafhankelijk (zonder zakelijk belang)
  • U bent in staat om complexe situaties te beoordelen.
  • U heeft kennis van maatschappelijke ontwikkelingen.
  • U beschikt over sociale vaardigheden zoals inlevingsvermogen, u bent communicatief vaardig en in staat met conflictsituaties om te gaan.
  • U bent een teamspeler.
  • U bent bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en u daarop voor te bereiden.


Het werk beslaat, afhankelijk van de periode ongeveer een dagdeel per week.

 

We vergaderen eens per per twee maanden op een morgen op een centrale plaats van 10.00 - 12.30 uur.

Specifieke eisen in verband met spreiding expertise

Het CCBB Overijssel/Flevoland bestaat momenteel uit 9 leden.

Bij voorkeur zijn onder hen vertegenwoordigd de volgende door studie en/of ervaring verkregen expertises:

∙ specialist op terrein van onroerend goed waarderingen;

∙ notaris;

∙ accountant; 

∙ bouwkundige;

∙ financieel specialist;

∙ ervaren mensen op het gebied van bestuur, management, organisatie en beleid, met name op kerkelijk terrein.

Foto: archief Schildkerk Rijssen
Foto's onder: op 5 oktober werd afscheid genomen van Albert Schipper uit Ommen, die 7 jaar lid is geweest van het college.