Oproep om gebed in te sturen

Als classispredikant roep ik alle voorgangers en andere geïnteresseerden op een gebed in te sturen. Het is de bedoeling om de ingezonden teksten met naam van de auteur op de website te plaatsen. Gemeenten kunnen daar zo af en toe gebruik van maken. Gebeden kunnen worden toegestuurd naar: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl onder vermelding van: 'gebeden'. 

Het initiatief is ontstaan vanuit de bedoeling in de breedte van de classis een verdere vertrouwdheid te ontwikkelen met elkaars spiritualiteit. Doordat een voorganger bij de voorbeden of een gebed van de zondag vooraf zegt gebruik te maken van een tekst geschreven door een collega kan er verder besef groeien van onderlinge verbondenheid in de kerk.

Het idee is voor het eerst gelanceerd in de ring Steenwijkerland. De gemeenten kwamen daar bij elkaar rond het thema ‘het gebed’. Herman Brouwer, gastheer vanuit de protestantse kerk in Oldemarkt, verzorgde een inleiding over de week van gebed om eenheid onder de christenen. In het gesprek kwam de mogelijkheid naar voren om onderling meer samen te werken. Herman Brouwer noemde zelf de mogelijkheid om in de week van gebed gezamenlijk gebedsmomenten in te bouwen. Vanuit de vergadering vulde de classispredikant aan, dat zoiets ook verder invulling kan krijgen via uitgeschreven gebeden die men over en weer van elkaar gebruikt.

Het is de bedoeling om een rubriek op de website te maken waar de gebeden een plaats krijgen. Anderen kunnen er dan gemakkelijk gebruik van maken en op terugvallen. Er worden geen formele eisen gesteld aan de teksten. Wel is het gemakkelijk als een tekst niet te lang is (maximum circa 25 regels) en als het een plek kan krijgen in het gemeentelijke leven (bijvoorbeeld als gebed om verlichting met de heilige Geest, als gebed voor de zondag, als kyrie, als voorbede, als persoonlijk gebed of als gebed in het pastoraat / bij ziekte / bij genezing / bij rouw / bij trouw etc.).

De Raad van Kerken en MissieNederland hebben in 2014 de bundel ‘Eén druppel jou’ uitgebracht, waarin een zelfde principe is doorgevoerd. Auteurs, dominees, geestelijken uit diverse kerken hebben er een zelf geschreven gebed voor ingestuurd, wat uiteindelijk is gebundeld in een handzaam boekje. Of het classicale initiatief ook tot een gedrukt boekje leidt is nu nog niet duidelijk. Het hangt af van het aantal gebeden en de variatie daarin. Mensen die hun tekst insturen, geven impliciet toestemming om de tekst te publiceren met naam en plaatsnaam. Publicatie vindt plaats op www.klaasvanderkamp.nl en mogelijk in een gebundelde editie. Auteurs krijgen geen vergoeding voor toegezonden teksten. Teksten worden marginaal beoordeeld op inhoud en vorm. Auteurs krijgen daarover een digitale reactie. Zoveel mogelijk wordt de oorspronkelijke spelling gehandhaafd. 

Inmiddels beschikbaar gekomen gebeden: 


1.

Gebed


Here God,
hoe beminnelijk is Uw Naam,
hoe dierbaar Uw evangelie,
hoe eerbaar Uw woorden van leven.

We bidden U,
dat we heil mogen ontvangen,
wijsheid mogen bezitten,
genade ervaren 
gezegend te zijn onder de mensen.

We vragen U om besef
gewijd te zijn om U te dienen voor allen.
Drijf de twijfel uit  
zodat wij geen gevaar vrezen.
Dat we in vrede elkaar onder ogen komen.
Geen gemene opzet kennen.

Hier zijn we, Here God,
we weten ons kind van U, onze hemelse Vader.
We zoeken verbondenheid met U,
onze Here Jezus Christus, onze Heiland,
U die uit de mensen verkoren bent,
mens en tegelijk onze hoge Hemelkoning.
We belijden dat Uw weidse rijk nooit zal eindigen.

Amen.

(gebed geïnspireerd op Gabriëls woorden aan Maria in de Heliand)

2.

Bidden met ouderen

 

Goede God, danken wij voor ons leven,

zo machtig mooi en zo klein en kwetsbaar.

Voor de wijsheid door de jaren gegroeid

en ook voor ons lijf, dat afneemt in kracht.

 

Danken wij voor onze relaties: zo dierbaar en zo nodig.

Voor vrienden, buren, kinderen en kleinkinderen.

Voor verzorgenden, helpers en voor wie ons huis schoon houdt.

Danken wij dat U nabij bent in al onze kwetsbaarheid.

 

Bidden we voor de wereld waarin we leven,

een kwetsbare wereld, waarin zoveel onbegrijpelijks gebeurt:

mensen die elkaar misbruiken, kinderen met honger en vee dat verdorst,

oorlogen, die steeds weer uitbreken en uw lieve aarde, die hijgt van uitputting.

 

Bidden we voor onze stad vol kleurrijke mensen:

Dat wij elkaar verdragen zullen,

dat wij blijven leren van wie anders is,

dat we samen vrede vinden.

 

Bidden we voor een ieder hier aanwezig:

dat we leven zullen tot het laatst,

dat we zin ervaren, elke dag een handjevol,

dat we verbonden zijn met U en met elkaar.

 

Bidden we voor wie we missen:

dat zij genoemd mogen blijven.

Dat wat we missen niet de overhand krijgt.

En dat we zullen lachen en huilen voor uw aangezicht, goede God.

 

Amen

 

Ds Ellen Sonneveld, Enschede

 

3.

Gebed om de Heilige Geest

 

Kom Heilige Geest,

Vernieuw uw kerk

Kom Heilige Geest

Vernieuw mijn leven

Kom Heilige Geest,

Vernieuw ons land, de steden en dorpen waar we wonen

 

Nu wij voor een nieuwe tijd van samen kerk zijn staan

Bidden wij U om een  krachtige doorwerking van uw Heilige Geest

 

Opdat we we op heldere wijze uw stem uit de schriften zullen verstaan

Opdat we op intense wijze uw sacramenten zullen  vieren

Het geheim van uw koninkrijk zullen doorgronden

Uw verbondenheid met Israel nimmer zullen loslaten

Uw boodschap voor de wereld zullen uitdragen

Elkaar van harte zullen liefhebben

En de eenheid met al uw kinderen zullen zoeken en bewaren

 

Open  onze harten vooral voor de liefde van de Vader.

Teken onze levens voortdurend met het Kruis van Christus

Beziel ons vurig met de kracht van uw heilige Geest

Amen


Ds. Robbert Jan Perk, Nijverdal

 

4.

Bij het afscheid  van kostbare reisgenoten

 

Wat  hebben we samen

Gelachen en gehuild

Wat hebben we samen

Gebeden en gedankt

Wat hebben we samen

Gezongen en gezwegen 

 

En nu laat jij  de leegte  achter

Die hier niet meer  te vullen valt

Onherroepelijk ben jij ons voorgegaan

En wij die leven  blijven voorgoed  verweesd  achter

 

Het went  immers nooit

En toch raak je er zo vreemd mee vertrouwd

De beminden loslaten

Bij de grens die ieder kent

 

Ik herinner mij nog zoveel, Heer,

                je gulle lach

                je indringende blik

Dat zachte kneepje in mijn hand

                Die laatste zoen op je voorhoofd

                De  laatste zegen

                 

 

graven worden gezichten,

gezichten worden geschiedenissen

geschiedenissen worden verlangens

Verlangens die  vragen om de jongste Dag.

 

Jullie  zijn de Heiligen ons voorgegaan

De beminden van de Heer

Reisgenoten Gods

Om voor altijd bij Hem te zijn

 

Heer, houdt ook  in mij uw vlam brandend

Totdat ook mijn geloven aanschouwen wordt

En we samen rondom uw troon  staan.

Waar geen dood meer is  en pijn.

Maar U alles in allen bent.

En onze reis ten einde is.

 

Ds. Robbert Jan Perk, Nijverdal


5.

Een gebed op Aswoensdag

Genadige en liefdevolle God

Vandaag wil ik erbij stilstaan

Dat ik uit stof ben gemaakt

En dat ik ook weer tot stof zal vergaan

God, waarom  maakt het me zo bang

Dat ik sterfelijk ben?

Waarschijnlijk omdat ik denk

Dat ik daarom minder waard ben in uw ogen

Maar toch ...

De bloem die vandaag staat te bloeien

Is waardevol voor U,

Ook als is ze morgen verwelkt;

De mus is waardevol voor U,

Ook al is ze zwak

En ligt ze morgen dood op de grond.

Dat geldt ook voor mij.

Ik ben waardevol voor U,

Ook al zal mijn lichaam binnenkort

Dienen als voedsel voor de wormen

Dank U, Heer, dat ik mag weten

Dat ik voor U van onschatbare waarde ben.

Daardoor kan ik de waarheid onder ogen zien –

Dat ik uit stof ben gemaakt

En ook weer tot stof zal vergaan

En daarna ...  zal opstaan uit de doden!

Amen.

 

 

(uit: Gebeden uit het Hart, van Richard Foster;
ontvangen van ds. Robbert Jan Perk, Nijverdal,
met het oog op aswoensdag, begin van de lijdenstijd)

6.

Gebed om opening van het hart


De aarde zit boordevol hemel.
We beseffen het, Here God.
Elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie.
Maar enkel hij of zij die het ziet,
doet zijn schoenen uit,
en kijkt vol respect
naar het werk van Uw handen,
het wonder van het leven, Here God.

Zo zijn we hier bijeen gekomen,
om oog te krijgen voor het geheim.
We bidden U om sensitiviteit. 
Dat de zeggingskracht van het woord ons verwondert. 
Dat we achter de schoonheid van flora en fauna
de adem van Uw Geest horen ritselen.

Raak ons vanochtend aan.
Maak ons hart gevoelig. 
Doe ons groeien in geloof,
in verwondering en verwachting.

De aarde zit boordevol hemel.
Het kraakt, het kreunt, het vlamt, het steggelt.
Dat we het vuur gewaar worden in de braambos.
Zodat we niet volstaan met bramen eten,
terwijl we de hand zouden missen
van hem die ons de vruchten aanreikt.


Amen


7.

GEBED ALS LOFPRIJZING

Gezegend bent U, Here God,
die nederigen van hart het koninkrijk der hemelen laat betreden.
Gezegend bent U, Here God,
die treurenden troost, en zieken geneest.
Gezegend bent U, Here God,
die uw schepping uitleent aan zachtmoedigen.
Gezegend bent U, Here God,
die rechtvaardigen voedt en de dorst lest.
Gezegend bent U, Here God,
die vredestichters vrede geeft.
Gezegend bent U.

Wat anders zouden we verlangen, dan U te prijzen.
Wie anders zouden wij vertrouwen, dan U die ons geschapen hebt.
Op wie anders zouden we onze hoop stellen,
dan op U die ons hebt geschapen.
Met wie anders zouden we ons verdriet delen,
dan met U die de kracht van de dood hebt gepeild,
en die de dood hebt overwonnen,
die kwaadaardige machten ontkracht,
die ons ziet, vanaf het moment dat we in de moederschoot zijn geweven.

Amen