Bezoek aan Provinciale Staten 

De classis Overijssel-Flevoland en de fractie van de ChristenUnie zullen voorgangers uit de kerk uitnodigen om kennis te maken met Provinciale Staten. Dat is één van de conclusies die werden getrokken tijdens een kennismakingsgesprek op 8 mei van de nieuwe Statenleden van de ChristenUnie en een delegatie van de classis.

Aanleiding voor het contact vormde een brief die de classis naar alle fracties in de staten heeft gestuurd. Daarin worden enkele thema’s genoemd, die voor de kerken in de regio van belang zijn. De nieuw gekozen Statenleden Renate van der Velde (Kampen), Jan Westert (Ommen), Arjan Hof (Enschede), Sybren Stelpstra (Brucht) hadden daarop samen met de fractiesecretaris Wim Hovestad (Zwolle) de classis uitgenodigd om de thema’s te bespreken waarin kerk en overheid met elkaar te maken kunnen krijgen.

Het ging allereerst over de actuele politiek. Duidelijk is inmiddels dat het Forum voor Democratie in Overijssel geen deel zal uitmaken van de coalitie. Het gesprek ging over de vraag hoe de kerk en hoe de politiek reageren op de groei van nieuwe politieke bewegingen. Zoals bekend heeft de provincie Overijssel te maken met een verdere versplintering van politieke partijen die in de Staten zijn vertegenwoordigd. Het kost meer tijd verbindende visies en levensbeschouwingen te vinden. De vraag kwam aan de orde, hoe het komt dat populistische partijen zo snel politieke aanhang verwerven.

De protestantse kerk bracht diverse thema’s in, zoals de monumentenzorg, het belang van de dorpskerkbeweging en het opstellen van kerkvisies. De ChristenUnie heeft het thema van de vitaliteit van de dorpen in het programma staan. De kerken benadrukken het belang van de kerkgebouwen als ziel voor een dorpsgemeenschap.

Het gesprek ging over de sociale situatie. De kerken voeren iedere drie jaar een armoedeonderzoek uit, waaruit blijkt dat ongeveer tien procent van de mensen onder de armoedegrens leeft. Er zal worden gekeken of het onderzoek van volgend jaar een uitdraai kan opleveren voor de regio. Op het moment dat de resultaten gekoppeld kunnen worden aan onderwijs, leefbaarheid en eventuele laaggeletterdheid is het wellicht mogelijk sociale analyse en politieke initiatieven verder met elkaar te verbinden. De politiek heeft zich in het verleden onder meer sterk gemaakt voor een duizend-kansen-plan.

Een vierde thema betrof de duurzaamheid. Er zijn ongeveer honderdvijftig kerken die als ‘groen’ bekend staan. In Overijssel betreft het twaalf kerken, waarvan acht protestantse. De politici moedigden de kerken aan om de energiebelangen te bundelen. Zo’n gezamenlijke aanpak zou ook voor de politiek interessant kunnen zijn.

De politici gebruikten de ontmoeting om zich te laten bijpraten over recente ontwikkelingen in de kerk op regionaal niveau. Zo kwam het onderscheid aan de orde tussen de VKB (kerkrentmeesters), het Platform van kerken en de protestantse classis. De mogelijkheid kwam voorbij om in gezamenlijkheid het thema van de Moderne Devotie (onder meer op de agenda staand van het Platform) te verbinden met actuele thema’s zoals armoede.

De classis werd vertegenwoordigd door Jan Dirk Wassenaar (scriba), Johan Kuiper (tweede scriba), Egbert Knoeff (penningmeester) en Klaas van der Kamp (classispredikant).

Foto: v.l.n.r. Egbert Knoeff, Jan Dirk Wassenaar, Wim Hovestad (wijzend), Johan Kuiper, Renate van der Velde, Jan Westert, Arjan Hof, Sybren Stelpstra. 
Foto voorpagina: Renate van der Velde geeft de gasten verantwoorde chocolade uit de Dominicaanse Republiek.