Pilot automatische beoordelingen jaarrekeningen

Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken in Overijssel-Flevoland (CCBB) heeft zich gemeld voor een pilot waarbij jaarrekeningen over 2021 automatisch worden beoordeeld. Daarmee wordt een nieuwe weg ingeslagen. Tot nu toe is er een beoordelaar van het CCBB die zich buigt over ingediende jaarrekeningen.

Het programma Fris maakt de automatische beoordelingen mogelijk. Fris checkt de ingezonden cijfers en kan vaststellen of de cijfers binnen een verantwoorde bandbreedte blijven. Op basis van de check stuurt het programma vervolgens een beoordelingsbrief naar de kerkrentmeesters of diakenen die de rekening in stuurden. Het is de bedoeling om twee jaar een pilot door te zetten en bij een goed verloop zouden dan in 2023 alle jaarrekeningen automatisch beoordeeld kunnen worden.

Beoordelaars voeren op dit moment de beoordelingen uit. Dat zijn onder anderen mensen met een financieel-economische achtergrond en affiniteit. Ze analyseren de cijfers en bepalen wat het risico is vanuit vermogensrechtelijk perspectief. Door de beoordeling te automatiseren kunnen de vrijwilligers zich concentreren op de ondersteuning van de gemeenten die een hoog risico lopen.

Het generaal college voor de behandeling van beheerszaken probeert het gebruik van Fris verder te verbeteren en te vereenvoudigen. In het algemeen wordt het daardoor gemakkelijker de gegevens in Fris in te voeren, en bovendien werkt men aan een Fris light-versie waar kleine gemeenten en diaconieën gebruik van kunnen maken. Op die manier wil men tegemoet komen aan kritiek van de basis, die het gebruik van Fris te ingewikkeld en tijdrovend vindt.

Iedere gemeente stuurt jaarlijks twee jaarrekeningen in en twee begrotingen, respectievelijk van de kerkrentmeesters en van de  diakenen.