Bestuur vraagt om realistisch verwachtingenmanagement bij groeiend aantal predikantsvacatures 

Vacante gemeenten formuleren niet-realistische verwachtingen van een nieuwe predikant. Het breed-moderamen van de classis Overijssel-Flevoland wil daarover vaker het gesprek aangaan met beroepingscommissies en kerkenraden. Wellicht kan in zo’n gesprek het functieprofiel een reële basis krijgen en is er meer ruimte om niet alleen jonge predikanten, maar ook oudere, meer ervaren predikanten te ambiëren. 

Het breed-moderamen sprak op 11 maart over de te verwachten vacatures de komende jaren in Overijssel-Flevoland. De prognoses wijzen uit dat 39 procent van de gemeenten de komende 7 jaar door het emeritaat van de zittende predikant met een vacature te maken krijgt, terwijl de aanwas vanuit de universiteiten en hogescholen onvoldoende is om daarin te voorzien. Zelfs als je rekening houdt met gemeenten die vacatures combineren laat zich raden dat 20 procent van de vacatures moeilijk in te vullen zal zijn.

Eén van de leden van het breed-moderamen rekende voor, dat er de komende jaren alleen al in de ring Kampen minstens zeven vacatures zijn te verwachten. Een hechte groep van voorgangers treedt terug. Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond, heeft er in de Waarheidsvriend op gewezen dat er nu in kringen van de Gereformeerde Bond veel vacatures zijn die langer openstaan.

Vreemd genoeg zijn er ook ervaringen van predikanten boven de 55 jaar die nauwelijks meer worden benaderd voor een vacature. Er is tot op de dag van vandaag een merkwaardige leeftijdsdiscriminatie, alsof iemand van boven de 55 jaar minder goed met de jeugd overweg zou kunnen of minder aantrekkingskracht zou hebben op het geheel van de gemeente. Eén van de adviseurs van het breed-moderamen wees er op dat gemeenten juist baat kunnen hebben bij een senior-predikant. Afgezien van de deskundigheid weet je bij het aanstellen van een oudere predikant dat hij of zij binnen een beperkt aantal jaren terug zal treden vanwege het emeritaat.

De voorzitter stelde dat de schaarste aan voorgangers van de classis om een soepele houding vraagt.  Het is ook wenselijk een adequaat verwachtingenmanagement te organiseren. Verder mag men van de landelijke synode verwachten dat men het systeem als zodanig aanpast en tot grondige structuurwijzigingen komt. De huidige discussie over het ambt, aangezwengeld met het rapport ‘Geroepen en gezonden’, zal die Copernicaanse wending aanreiken, zo is de verwachting.

Een lid van het breed-moderamen die zelf richting het pensioen gaat, vertelde dat er in de PKN nog weinig seniorenbeleid zichtbaar is. ‘Wij worden naar de uitgang gedreven’, zei iemand. De Rooms-Katholieke Kerk voert daarin een minder discriminerend beleid en laat ambtsdragers ook na hun emeritaat volop functioneren in de parochie. ‘Zij hebben dan ook 650 pastoors en met 1500 dominees in de PKN is het aantal beschikbare personen bij ons veel royaler’, rekende een bm-lid voor.

Het breed-moderamen heeft besloten een volgende keer verder te spreken over het verwachtingenmanagement. Misschien is het daarbij mogelijk meer beleid te ontwikkelen naar aankomende en zittende emeriti.

Kerkelijk werkers

Het breed-moderamen handhaaft het terughoudende beleid naar enkele concrete aanvragen voor een preekconsent. Ten aanzien van enkele vragen rond de inzet van hulpdiensten werd een iets royalere lijn uitgezet. Er werden twee voordrachten goedgekeurd van mensen voor het classicaal college voor het opzicht.

De preses van de classis, ds. Hans van Solkema, heeft aangekondigd dat hij een verantwoordelijkheid aanvaardt als parttime-interim-predikant in oost-Nederland. Hij wordt officieel 1 mei 2022 bevestigd in een kerkdienst in Heino. Daarnaast blijft hij actief als gemeentepredikant in Heino. Hij zal de classis nog dienen als voorzitter tot 30 juni 2022.

De consideraties bij de kerkorde ord. 4.24.1 en 4.26.6 over extra synodeleden werd besloten de redelijk positief getoonzette reacties van de kerkenraden samenvattend aan de synode te sturen. Het breed-moderamen zal ook een uitermate kritische reactie van de protestantse gemeente Enschede onder de aandacht van de synode brengen. Enschede wijst onder meer op het belang van een goede regionale spreiding van afgevaardigden te hebben onder de synodeleden en het voorstel om twee geestelijke verzorgers te benoemen in de generale synode op de titel van gv’er staat haaks op dit ordeningsprincipe. Het andere voorstel betreft de mogelijkheid om een voorzitter aan te stellen die niet opkomt uit het midden van de afgevaardigden naar de generale synode. De kerkenraden considereerden positief. Enschede plaatste daarbij wel de kanttekening dat het zoeken van een kandidaat in den lande niet te veel in de handen van enkele zittende moderamenleden moet worden gelegd.

Adressen

Het breed-moderamen besloot de werkgroep Kerk en Israël in staat te stellen een keer per jaar een directe mailing te laten verzorgen naar alle kerkenraden. Het verzoek van een lid van de classis wordt gehonoreerd door alle classisafgevaardigden een complete adreslijst te geven van alle leden die in de classis zitten.

Een plan om een jaarthema te ontwikkelen met diverse relatief jonge ambtsdragers wordt verder uitgewerkt. Een tussenstap in dat besluit eerder genomen door de classicale vergadering kon op instemming rekenen.


Foto: vanwege een coronabesmetting kwam het breed-moderamen digitaal bijeen