Geld voor kerkenvisie blijft liggen

De overheid stelde 9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Van de 355 burgerlijke gemeenten in Nederland hebben er inmiddels 99 (30 procent) een zogenoemde decentralisatie-uitkering aangevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie.

Dat meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de eigen website. Het Reformatorisch Dagblad schrijft er over.

Momenteel wordt over 2885 kerkgebouwen nagedacht en gesproken in zogenoemde kerkenvisies. Dit gaat om 40 procent van de in totaal 7088 aanwezige kerkgebouwen in Nederland. Het aangevraagde budget tot nu toe: €4.225.000 (45%) van de beschikbare 9.5 miljoen.

In een kerkenvisie worden de religieuze gebouwen binnen een gemeente in kaart gebracht. Hierdoor krijgt een burgerlijke gemeente helder welke gebouwen aanwezig zijn en wat het gebruik ervan is. Ook helpt een kerkenvisie een gemeente bij het maken van een keuze rond leegstand, herbestemming of eventuele sloop van een kerkgebouw.

Het kabinet stelde in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen van zulke kerkenvisies. Gemeenten kunnen vanuit dit budget een zogenoemde decentralisatie-uitkering aanvragen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de grootte van gemeenten: zijn er minder dan 20 kerkgebouwen aanwezig, heeft een gemeente recht op 25.000 euro. Gemeenten tussen de 20 en 39 kerken hebben recht op een halve ton en als er meer dan 40 kerken in een gemeente zijn, krijgt de plaatselijke overheid 75.000 euro.

De aanvragen per provincie zijn sterk wisselend. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen:  de opgave voor de kerkgebouwen in een bepaald gebied (meer/minder problematiek), samenwerking binnen een provincie (gezamenlijk optrekken stimuleert), andere prioriteiten of reeds bestaande netwerken. Zowel VNG, FGM, de provincies en de steunpunten cultureel erfgoed onderstrepen het belang van kerkenvisies en ondersteunen waar mogelijk bij het opstellen van zo’n visie. De classis Overijssel-Flevoland ondersteunt de aanvragen voor een kerkenvisie.

Een aantal gemeenten is reeds eind 2018/begin 2019 gestart met het opstellen van de kerkenvisie. Deze gemeenten zijn allemaal in de afrondende fase. De ervaring leert dat 1,5 jaar een reëel tijdsbestek is voor een kerkenvisie. Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering kerkenvisies aanvragen. Co-financiering is niet noodzakelijk. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als men gebruik wil maken van een uitkering per septembercirculaire, moet de indiening voor 15 juni a.s. binnen zijn.

Foto: website Cultureel Erfgoed