Kennis kerkorde vermindert

In de achterliggende drie jaren zijn er ongeveer dertien kwesties behandeld door het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Mr. Harm Lassche sprak van relatief een bescheiden aantal zaken in de classicale vergadering van 15 februari 2022 als men dit vergelijkt met de aantallen in eerdere jaren.

Nogal wat bezwaren hebben te maken met de terugloop in de kerk en de noodzaak gebouwen af te stoten. Gemeenteleden houden er dan soms andere meningen op na dan de kerkenraad. Ze spannen een zaak aan tegen een besluit van de kerkenraad en ze realiseren zich niet dat het juridische college van de kerk alleen een formele toetsing maakt. Ze hadden gehoopt dat het college ook inhoudelijke argumenten weegt, maar dat is niet het geval.

Het is wennen voor veel mensen dat de kerk in formele zin niet een democratie is. Er is wel sprake van het horen en kennen van de gemeente, maar de kerkorde omschrijft niet hoe dat raadplegen moet plaatsvinden. En na het horen van de gemeente is het toch de ambtelijke vergadering die beslist. Over de hele linie is de kennis van de kerkorde afgenomen.

Ook de verkiezing van ambtsdragers roept vaak discussie op. Het bracht één van de leden van de classis tot de vraag of er in het voortraject niet meer bemiddeling dient plaats te vinden, zodat men in het geheel niet bij bezwaren en geschillen terechtkomt. Mr. Lassche beaamde dat en zei de indruk te hebben dat zo’n mediation vooraf ook vaak plaatsvindt; hetzij via de visitatie, hetzij via de classis(predikant).

Verkiezingen

Er stonden veel verkiezingen en benoemingen op de agenda van de classis, die in Dalfsen weer fysiek bijeen kwam. Opmerkelijk waren de benoemingen van twee vrouwen. Mevrouw Janny Bunschoten uit de Noordoostpolder werd gekozen als lid van het breed moderamen. Zij is de eerste vrouw die toetreedt tot dit kernbestuur van de classis Overijssel-Flevoland; de andere leden zijn allemaal mannen. Mevrouw Margreet Kuiper uit Dedemsvaart werd gekozen als lid van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. Zij is de eerste vrouw in dit al evenzeer door mannen gedomineerde financiële en toezichthoudende werk. De heren Herman Boers, Henk Janssen en Jan van der Sluis werden herbenoemd.

Verder werd Tiemen Toering, ouderling-kerkrentmeester uit Vriezenveen, gekozen als lid van de generale synode. Als secundus werd gekozen Albert Riezebos uit Genemuiden. De al eerder genoemde Margreet Kuiper uit Dedemsvaart werd gekozen als secundus diaken voor de generale synode. De heer Dick van der Meiden uit Wierden en de heer Jan Keizer uit Enschede werden benoemd als lid van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. Ds. Erna Lensink uit Denekamp en ds. Klaas de Lange uit Lelystad werden gekozen als lid van het classicaal college voor visitatie. Mr. Jacob Bisschop werd herbenoemd als adviseur van het college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Vergaderorde

De classicale vergadering stelde een nieuw huishoudelijk reglement vast met een stuk of tien kleine wijzigingen. De werkgroepen van de classis werden aangevuld. En men sprak af met één thema te gaan werken en dat aan te bieden aan de diverse ringen. De afgevaardigden vanuit de ringen krijgen een taak om in de ring een vergadermoment en een vergaderlocatie vast te leggen en een agenda op te stellen, zo mogelijk in overleg met een al aanwezig presidium en als dat ontbreekt op eigen initiatief. Op die manier hoopt de classis de stagnerende opbouw van de ringen vlot te trekken.

De afgevaardigden werd gevraagd om voortaan de synodeverslagen van de website te halen en te verspreiden. Een tegenvoorstel om de verslagen te blijven rondsturen kreeg geen meerderheid.

Consideraties

Ds. Liekele Hoekstra lichtte een aantal kerkorde-wijzigingen toe. Er is een voorstel om vanuit het speciaal pastoraat twee afgevaardigden toe te voegen aan de synode. Meer dan veertig kerkenraden konden zich er in vinden. Maar ter vergadering kwamen er ook enkele nadelen aan de orde; zo is het de vraag of dergelijke pastores door een werkgroep worden voorgedragen en niet vanuit een ambtelijke vergadering. Ook waren er vragen bij het idee dat de synodepreses buiten de kring van afgevaardigden gezocht kan worden.

Ds. Wilbert Dekker vroeg bij de rondvraag om nadere informatie en een vervolggesprek over de predikantenaantallen die binnen tien jaar met pensioen gaan. Er werd toegezegd een analyse voor Overijssel-Flevoland te zullen maken.

Ds. Oane Reitsma sloot de vergadering door enkele liederen te presenteren uit de in mei verwachte bundel 'Psalmen anders'. Het gaat om 102 psalmen, die een plek zullen krijgen als a- en b-varianten achter de Psalmen die in het Liedboek 2013 zijn opgenomen. 

Ds. Hans van Solkema had de bijeenkomst geopend met een bezinning op Mattheüs 18: 20, waar het gaat over twee of drie mensen die bijeen zijn, waarbij ook God zelf er is. Hij spelde de tekst nog eens vanuit verschillende vertalingen en stelde dat het uiteindelijk gaat om een antwoord op de vraag 'wie de grootste is in het koninkrijk' en het antwoord luidt, dat er niet op die manier wordt geteld in het koninkrijk. 'Het gaat niet om tellen, maar om vertellen'. 

Foto's: 
Boven mr. Harm Lassche 
Onder Janny Bunschoten 
Onderaan Margreet Kuiper 

Voor foto's van alle afgevaardigden naar de classis: klik hier.