Bezinning op prediking voor jongeren

Jongeren en de preek, niet de gemakkelijkste combinatie. Hoe zorg je als predikant dat jongeren zich betrokken weten bij de preek? Die vraag staat centraal op maandag 13 mei, tijdens een studiebijeenkomst in de Hoeksteen, Goudplevier 103 te IJsselmuiden.

De bijeenkomst is bedoeld voor predikanten in de breedte van de Protestantse Kerk en wordt georganiseerd door Jong Protestant (JOP), in samenwerking met de HGJB en de IZB. Aan het woord komen onder anderen Nelleke Plomp (specialist vieren bij JOP), die onderzoek deed naar dit onderwerp en dr. Kees van Ekris, verbonden aan Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking. Daarnaast is er ruimte voor gesprek en uitwisseling. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 13.30 uur; voor een lunch wordt gezorgd. 

Het programma sluit aan bij een presentatie die een half jaar geleden in Sliedrecht plaatsvond. Daar organiseerde JOP een bijeenkomst rond hetzelfde thema. Nelleke Plomp deed empirisch onderzoek naar de preek door diverse gesprekken te voeren in de hervormde gemeente van Sliedrecht.

Het onderzoek maakte duidelijk dat de preek als het kloppend hart van de eredienst wordt beleefd in protestantse kring. Deze verkondiging van het Woord bevat woorden van mensen waardoor God zelf tot ons kan spreken . Tijdens de preek kan dynamiek ontstaan tussen God en mens, ook de mens in de adolescentiefase. Hiervoor is het nodig dat zij meedoen, participeren.

JOP hanteerde voor het onderzoek de vraagstelling: Hoe weten jongeren van 15-20 jaar zich bij de preek betrokken? Betrokkenheid bij de preek gebeurt, zo stelt het onderzoek, in de zogenoemde homiletische driehoek: samenwerking tussen hoorder, predikant en Woord. Om deze betrokkenheid bij jongeren van 15 tot 20 jaar tot stand te brengen zijn verschillende factoren nodig, waarbij zowel de jongere als de predikant verantwoordelijkheid hebben om deze te verwezenlijken. Deze factoren zijn ontvankelijkheid, identificatie en toepasbaarheid.

De onderzoeksmethode, Waarderend Onderzoek, samen met jongeren, jeugdleiding en predikant uit Sliedrecht, omvatte een twintigtal ontmoetingsmomenten, waarin het gesprek over de preek centraal stond. Hierin zijn uitspraken van jongeren over betrokkenheid bij de preek gedestilleerd. Ook werd informatie verzameld uit een enquête over de preek die tijdens of na een aantal kerkdiensten ingevuld kon worden.

Het onderzoek eindigde met een preek die tot stand kwam met behulp van de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij werden de resultaten van het theoretisch kader getoetst en vertaald naar de praktijk. Jongeren gaven aan dat een heldere opbouw van de preek, herkenbaarheid in je leven, afwisseling in vormen, en relevantie voor je dagelijks leven het belangrijkst zijn als het gaat om betrokkenheid bij de preek. Dit resulteerde in een voorbereiding van een preek, waarbij jongeren en predikant zich samen over het Woord bogen, en een preek waarin ontvankelijkheid, identificatie en toepasbaarheid op een heldere manier vorm kregen.

Aanmeldingsformulier:https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/studiebijeenkomst-jongeren-en-de-preek

Thematische foto: in 2015 genomen in de kerk van Schokland; het verbeeldt in deze context de inspanning om dat wat er in de kerk gebeurt je eigen te maken.