Het seizoen 2018-2019 in twaalf foto's 

- De classis Overijssel - Flevoland komt met een classicale almanak (klik hier). Daarin zijn vijf onderdelen opgenomen, waaronder het jaarverslag - 

We kijken in deze almanak terug op het seizoen 2018 - 2019. In twaalf plaatjes schetsen we ontwikkelingen in de tijd. 

1. Dorpskerkbeweging

Een foto van Hanneke Overduin, kerkelijk werker in Bathmen en haar man (ook theoloog). Zij waren bij de geïnteresseerden van een workshop over de dorpskerkbeweging. De dorpskerkbeweging laat zien dat de kerk als gebouw een bindende functie kan vervullen. Dat geldt allereerst de dorpen. Maar het zou ook wel eens met de wijken in de iets grotere plaatsen te maken kunnen hebben. Dr. Jacobine Gelderloos laat in een studie over de dorpskerkbeweging zien dat ook mensen van buiten de kerk bereid zijn bij te dragen aan het instandhouden van de kerk. De agenda van de kerk zal zich daarom niet alleen moeten richten op typisch kerkelijke thema's, maar een apostolaire uitwaaiering naar meer maatschappelijke thema's mogen laten zien. 

 

2. Seculiere kerstnachtdienst

Een foto van een kinderkoortje uit Zwartsluis. Misschien nog wel meer dan andere kerkelijke dagen leent het kerstfeest zich voor een boodschap aan seculiere mensen. 'Want alzo lief heeft God de wereld, dat  Hij zijn eniggeboren Zoon zendt....' God heeft de hele wereld op het oog. RTV-Oost nam daarom in het afgelopen jaar opnamen voor de kerstnachtdienst in de streektaal in Zwartsluis. En de protestantse kerk in Enschede hield een kerstnachtdienst in de Grote Kerk speciaal met inbreng van seculiere denkers, zoals mensen die werkten aan een universiteit.  

 

3. Kerk krijgt kavel bij Floriade

Een foto van de plek waar de Floriade verrijst in Almere, aan het Weerwater. De kerk krijgt een kavel op de grote internationale tuinbouwmanifestatie die in 2022 de poorten opent voor het grote publiek. Er worden plannen gemaakt om de kerk een waardige plek te geven bij de ontvangst van de honderdduizenden bezoekers. Diaconieën die kunnen bijdragen aan de bekostiging van het één en ander zijn zeer welkom, zodat de kerk ook hier gezicht kan krijgen. 

 

4. Evangelie in kunst

Een foto van een kunstwerk uit Goor, tentoongesteld in het kader van een kruiswegstatie. Niet alleen in Goor, ook in Lelystad was in 2018/2019 een kruiswegstatie te bewonderen. En de protestantse gemeente in Haaksbergen vroeg amateurkunstenaars om hun werk te laten zien bij de open-kerken-dagen (kerkennacht). Kunst, zo blijkt ook uit het boek 'Spiegelmomenten' van Tonnis Buurma uit Almere, is een goed rijtuig om het evangelie de wereld in te dragen.

Je mag in deze context ook de zangkunst noemen; bij nagenoeg alle bezoeken blijkt hoezeer de kerk in alle laagten verliefd is op de toonkunst; bij de één uit het zich in een onverkorte steun aan het nieuwe liedboek (in 2018-2019 zamelde de synode daarover reacties in en gaf de uitgave uit 2013 een omlijnde status), bij anderen gaat het om andere bundels zoals Op Toonhoogte en Weerklank; het zijn met name de bondsgemeenten waarin de laatste twee bundels in opkomst zijn. Bij de meer evangelische gemeenten kan je denken aan een bundel als Hemelhoog. 

 

5. Samen naar een kerkenvisie 

Een foto van Jorien Kranendijk die namens het ministerie de opstelling van kerkenvisies promoot. Wethouders kunnen geld krijgen om een strategisch plan te ontwikkelen voor de instandhouding en het gebruik van religieuze gebouwen in hun gebied. Kerken hebben daar belang bij. Vele kerken kunnen daarmee een blijvende functie innemen in het kerkelijke en culturele landschap van een gemeente. 

6. Kerkenfusie 

Foto uit Kloosterhaar, waar de plaatselijke hervormde gemeente fuseerde met de gereformeerde kerk van Sibculo-Kloosterhaar. In 2018-2019 waren er twee plaatsen waar zich een kerkenfusie doorzette. Hervormden en gereformeerden vonden elkaar in de genoemde regio Sibculo-Kloosterhaar en ook in de hanzestad Kampen kwam de fusie tot een afronding.  

 

7. Groeiende samenwerking van pastores 

Dr. Helène Evers (Zwolle) en ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart) hebben een break tijdens de pastoresmiddag die de classis het afgelopen jaar organiseerde. De synode is een weg in geslagen waarop de samenwerking tussen de pastores een groeiende betekenis krijgt. Reden voor de classis om de pastores een middag bij elkaar te brengen rond het thema 'Spiritualiteit van samen'. 

8. Be-heer-lijk

Foto van een medewerker van Givt, een bedrijf dat digitale collectezakken levert aan onder meer de gereformeerde kerk van Zwartsluis en de protestantse gemeente van Enschede. Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken sprak afgelopen seizoen diverse keren over de groeiende mogelijkheden in het kader van de automatisering. De digitale geldwerving is daarvan een voorbeeld. Het biedt nieuwe mogelijkheden om de geldwerving een impuls te geven. 

Een ander voorbeeld, voor veel kerkrentmeesters en diakenen misschien nog wel ingrijpender, is de invoering van Fris. Het gaat om een nieuw administratiesysteem waardoor de feedback aan gemeenten en aan de colleges professioneler kan worden, doordat de computer laat zien op welke onderdelen een college afwijkt van andere plaatsen en laat zien waar men mogelijk extra risico's loopt. 

9. Onderlinge aanscherping 

Foto van een gespreksgroepje bij de ring Vollenhove in Willemsoord. Het onderlinge gesprek van de gemeenten (ring) en van de pastores (werkgemeenschappen) begint substantieel vorm te krijgen. Dat is belangrijk, omdat kleine gemeenten en wijkgemeenten meer kunnen samenwerken. En omdat de ervaringen in de ene gemeente een vorm van rouwpastoraat kunnen zijn voor de andere gemeente. Ds. Hans van Solkema heeft in een artikel op het belang van dat rouwpastoraat gewezen. 

10. Procedures als hulpmiddel 

Foto van een classisvergadering Overijssel-Flevoland. Er wordt viermaandelijks vergaderd door de classis en maandelijks door het breed-moderamen. De vergaderingen laten een combinatie zien van bezinning en beslissingen. De formele kant van het werk is geen doel op zichzelf, maar is bedoeld om procedures zo in te richten dat ze het niveau van de gemeenten omhoog krikken en voorkomen dat mensen extra gedupeerd zouden raken door de toepassing van wankele procedures. 

Voor de geïnteresseerden de namen van de mensen die je ziet: naast de voorzitter Hans van Solkema (hij kijkt in de camera) links de eerste scriba (dr. Jan Dirk Wassenaar), de tweede scriba (Johan Kuiper) en de notulist (ds. Gijsbert Rohaan). Rechts (vanuit de kijker gezien) ds. Saskia van Meggelen, preses van de generale synode, die in deze classicale vergadering te gast was en op de rug gezien de afgevaardigde vanuit Hasselt Margriet Prins-Roukema. 

 

11. Nieuwe verantwoordelijkheid

Ds. Henk Spit op de foto op de voorgrond tijdens zijn bevestiging als predikant met een bijzondere opdracht als voorzitter van de visitatie, daarnaast blijft hij als gemeentepredikant verbonden aan de protestantse gemeente Diepenveen. De synode heeft een reorganisatie ingezet waarmee de kerk vereenvoudigt en elementaire werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Onder die elementaire werkzaamheden valt het werk van de visitatie. Er is nu een deels vrijgestelde predikant aan het werk verbonden. Iedere classis heeft zo'n persoon. 

 

12. Gezicht 

Foto van ds. Klaas van der Kamp, die als classispredikant van Overijssel-Flevoland van start ging op 1 september 2018. Net als de voorzitter van de visitatie is de classispredikant bedoeld om continuïteit te bieden aan het kerkelijk leven in een regio en om gezicht te geven aan het geheel van  het kerkelijk verband. 

Elementaire onderdelen van het werk - zo blijkt uit een intern jaarverslag - waren de circa 45 bezoeken aan gemeenten en pastores in het kader van vierjaarlijkse ontmoetingen; de circa 30 contacten met gemeenten waar sprake is van probleemsituaties en de externe contacten bedoeld om de relatie met overheid (provinciale staten), omroep (regionale omroep) en andere meer maatschappelijke organisaties (zoals het trendbureau en de zorginstellingen) te verbeteren. Als lid van het breed-moderamen van de classicale vergadering beweegt de classispredikant zich binnen het raamwerk dat in het beleidsplan afgelopen seizoen is omschreven. Deze website en de maandelijkse e-flits zijn belangrijke middelen, naast de persoonlijke bezoeken en de sociale media, om het onderlinge contact te ontwikkelen.