Almanak 

Dit onderdeel van deze site is in ontwerp. 

Als breed-moderamen hebben we afgesproken dat we een digitale almanak samenstellen. De almanak dient om snel wegwijs te zijn in de organisatie. Er komen verschillende rubrieken. Voor een deel gaat het om nieuwe onderdelen, voor een deel zetten we hier bestaande onderdelen bij elkaar. 

1. Namen
We nemen namen van predikanten op, van kerkelijk werkers en van classicale organen. We noemen bij zoveel mogelijk contacten een email-adres, zodat de almanak kan dienen als stimulans onderling contact te zoeken. 

Inmiddels is klaar (groen en onderstreept): 

Ring Almelo: Namen van predikanten en kerkelijk werkers
Ring Deventer
Ring Enschede
Ring Flevoland
Ring Hardenberg
Ring Kampen
Ring Ommen
Ring Zwolle 

De classis kent de volgende bestuurlijke onderdelen:
Afgevaardigden naar de classis 
Classicaal college van visitatoren
Classicaal college voor de behandeling van beheerszaken
Classicaal college voor behandeling van bezwaren en geschillen 
Classicaal college voor opzicht 

2. Procedures
We nemen de procedures op voor zover de classis daarbij is betrokken. Het gaat bijvoorbeeld om beroepingswerk. 

Protocol voor beroepingswerk
Protocol voor permanente educatie

3. Documenten 
We nemen documenten op die van belang zijn voor de classis, zoals het beleidsplan.

Beleidsplan van de classis

4. Artikelen  
We nemen teksten op van de achterliggende tijd die direct met identiteit van onze classis te maken hebben. 


Van het onderdeel 'almanak' verschijnt een korte brochure op papier, die als verwijzing naar dit onderdeel van de website wordt gebruikt. 

5. Het jaar in een vogelvlucht 
In twaalf foto's geven we ontwikkelingen weer uit het seizoen 2018-2019. Klik hier.