DIENST VAN DE VERBINTENIS VAN EEN CLASSISPREDIKANT

 

Na aanvang van de dienst (Openingslied, Bemoediging en Groet / Bemoediging en Drempelgebed / Openingsgebed, Lied) vervolgt de dienst als volgt:

 

PRESENTATIE

 

(Evt. persoonlijk woord van de bevestiger al dan niet uitgaande van een Bijbelgedeelte)

 

V Gemeente van (naam gemeente waar dienst gehouden wordt),
….    is door de classis …     benoemd en beroepen als classispredikant
en staat nu gereed om als predikant in algemene dienst
aan deze classis te worden verbonden.
Voordat we overgaan tot deze verbintenis
zullen we horen en overwegen
wat de kerk aan de dienaar des Woords heeft toevertrouwd.

 

INLEIDING

 

V Om de kerk van Jezus Christus

bij haar roeping in deze wereld te bewaren

zijn haar ambtsdragers gegeven,

die daartoe ontvangen hebben

de gaven van de Heilige Geest

en de opdracht van de gemeente.

 

Eén van de ambten die de kerk te allen tijden onderhoudt,

is dat van de dienaar des Woords.

Degenen die met dit ambt worden bekleed,

werken samen met hun mede-ambtsdragers

en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan

met de kudde die hun wordt toevertrouwd.

 

Uit het midden van de dienaren des Woords

zijn de classispredikanten geroepen

om samen met de classicale vergadering

toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis.

De classispredikanten representeren de classicale vergadering

bij de gemeenten en haar kerkenraden

om hen te bepalen bij het hart van kerk zijn:

getuigen van het evangelie,

bouwen aan de geloofsgemeenschap,

gestalte geven aan het diaconaat, de zending
en de missionaire roeping in kerk en samenleving.

De classispredikanten zijn, 
samen met andere leden van het breed moderamen,

het ‘gezicht’ van de kerk naar buiten in de regio.

De classispredikanten zijn in het bijzonder geroepen
mede zorg te dragen voor het geestelijk welzijn van

de predikanten en kerkelijk werkers,

naar hen te luisteren,
hen te bemoedigen met het oog op hun roeping,

om zo samen te groeien in

geloof, hoop en liefde.

 

In al deze dingen zijn de classispredikanten
geroepen tot geestelijk leiderschap

dat niet heerst maar dient.

Zij zullen, in vertrouwen op de Geest,

de gemeenten en hun ambtsdragers
inspireren tot ontmoeting en gesprek,

tot het delen van vreugden en zorgen

zodat zij elkaar versterken in hun roeping,

en samen zoeken naar wegen,
nieuwe en vertrouwde,

om kerk te zijn in deze tijd

biddend en verlangend naar de komst van Gods Koninkrijk.

 

Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen,

de gemeenten in de classis waaraan zij zijn verbonden

liefdevol begeleiden,

zodat zij in deze wereld gestalte kunnen geven

aan hun roeping om van het heil te getuigen.

 

OPDRACHT

 

V En u, (doopnamen), die nu gereed staat uw ambtswerk

verbonden aan deze classis te aanvaarden:

herinner u altijd met dankbaarheid,

dat het Christus’ eigen kudde is,

die u wordt toevertrouwd.

Hij heeft haar verworven door zijn bloed;

het is zijn kerk.

 

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,

voed uzelf met het Woord van God,

volhard in het gebed

en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

 

GELOFTE

 

Eenmaal bent u in het ambt

van dienaar des Woords bevestigd.

Daarbij hebt u uitgesproken

dat u de heilige Schrift aanvaardt

als de bron van de prediking

en als enige regel van het geloof

en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.

U hebt beloofd geheim te zullen houden

wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen

en uw taak te vervullen

overeenkomstig de orde van onze kerk.

 

Nu u uw ambtsbediening in de classis …

zult voortzetten, vraag ik u daarom:

 

Gelooft u dat u in uw beroeping door deze classis

door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

 

CP  Ja, dat geloof ik.

 

En belooft u uw ambt ook op deze plaats

waardig en trouw te bedienen met liefde voor de kerk

en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

 

CP  Ja, dat beloof ik.

Daartoe helpe mij God.

 

(evt. knielen)

(evt. vormen van kring van vertegenwoordigers uit de classis, en eventueel de bredere kerk, rondom de te verbinden predikant)

 

Broeders en zusters,

laten wij bidden tot de almachtige God

in gemeenschap met heel de Kerk

in hemel en op aarde,

dat Hij zijn genade geeft aan haar / hem

die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords.

 

BEVESTIGINGSGEBED / ZEGENBEDE

 

(Allen gaan staan)

 

LIED om de Heilige Geest

 

(indien geknield, dan gaat de te verbinden predikant staan)

 

VERBINTENIS

 

V God onze hemelse Vader,

die u naar deze plaats heeft geroepen,

verbinde u aan dit dienstwerk

en geve u de genade,

dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.

 

A Amen

 

De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk

 

AANVAARDING EN VERWELKOMING

 

V Gemeenten uit de classis …, dit is uw classispredikant.

Wil u haar/hem als herder en leraar in uw midden ontvangen

en haar/ hem, voor zover dat in uw vermogen ligt,
hooghouden in haar/zijn ambt?
Wilt u hem/ haar omringen met uw meeleven en gebeden
en met haar/ hem meewerken in de dienst van onze Heer?

 

A Ja

 

ZEGENLIED

 

De dienst vervolgt met de dienst van het Woord waarin de classispredikant voorgaat.